Blog

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

Prezydent podpisał ustawę z dnia 17 stycznia 2019 roku o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, która tworzy Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości, zwaną dalej „Platformą”. Podstawowym celem Platformy jest doprowadzenie do transformacji krajowego przemysłu do poziomu określanego jako Przemysł 4.0, a w następstwie wzrost produktywności polskich przedsiębiorstw.

Platforma ma działać na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców poprzez wspieranie ich transformacji cyfrowej w zakresie procesów, produktów i modeli biznesowych, wykorzystujących najnowsze osiągnięcia z dziedziny automatyzacji, sztucznej inteligencji, technologii teleinformatycznych oraz komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych rozwiązań.

Zadaniem Platformy będzie m.in.: budowanie świadomości przedsiębiorców i promowanie korzyści wynikających z cyfryzacji przemysłu oraz wykorzystania nowoczesnych technologii teleinformatycznych; wspieranie podnoszenia poziomu technicznego, technologicznego i organizacyjnego przedsiębiorców z uwzględnieniem procesów przetwórczych, logistycznych i energetycznych oraz cyfrowej integracji tych procesów; promowanie i wspieranie stosowania przez przedsiębiorców inteligentnych systemów zarządczych, wytwórczych i dystrybucyjnych opartych o pozyskiwanie, gromadzenie, przesyłanie i analizę danych; inicjowanie we współpracy z przedsiębiorcami projektów badawczych ukierunkowanych na rozwój inżynierii materiałowej, technik wytwórczych oraz nowych produktów; tworzenie mechanizmów współdziałania, dzielenia się wiedzą oraz budowania zaufania w relacjach pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w proces transformacji cyfrowej, w szczególności z organizacjami pozarządowymi; współpraca z podmiotami prowadzącymi kształcenie techniczne; udzielanie niefinansowego wsparcia z przeznaczeniem na transformację cyfrową.

Platforma będzie udzielała niefinansowego wsparcia z przeznaczeniem na szkolenia, doradztwo, przedsięwzięcia integrujące przedsiębiorców w obszarze transformacji cyfrowej. Wsparcie udzielane będzie, jako pomoc niestanowiąca pomocy publicznej albo pomoc de minimis. Beneficjentami wsparcia będą przedsiębiorcy, podmioty zarządzające klastrami innowacyjnymi, podmioty statutowo działające na rzecz innowacyjności gospodarki oraz partnerzy społeczni i gospodarczy. Warunkiem uzyskania wsparcia będzie prowadzenie działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wsparcie udzielane będzie na podstawie umowy.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.