Blog

Nowelizacja kodeksu cywilnego w zakresie odsetek od zaległych odsetek

Prezydent podpisał ustawę z dnia 6 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, której celem jest likwidacja uprzywilejowania instytucji kredytowych w zakresie możliwości naliczania odsetek od zaległych odsetek na podstawie art. 482 § 2 Kodeksu cywilnego.

Nowelizacja wprowadza zmianę polegającą na uchyleniu dotychczas obowiązującej regulacji stanowiącej, iż dopuszczalne jest pobieranie odsetek od zaległych odsetek należnych od pożyczek długoterminowych udzielanych przez instytucje kredytowe.

Nowelizacja przewiduje, iż do odsetek należnych przed dniem wejścia w życie uchwalonej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, a zatem odsetki należne przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej będą mogły być rozliczane zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 482 § 2 Kodeksu cywilnego, natomiast odsetki należne po dniu wejścia w życie zmiany – na nowych zasadach. Nowelizacja znajdzie zastosowanie do umów zawartych z instytucjami finansowymi przed dniem jej wejścia w życie.