Blog

Odpowiedzialność zarządu sp. z o.o. za zobowiązania spółki

W uchwale z dnia 30 stycznia 2019 roku (sygn. akt III CZP 78/18) Sąd Najwyższy doprecyzował kwestię odpowiedzialności członków zarządu spółki z o. o. za zobowiązania tej spółki.

Sąd Najwyższy uznał, że Członek zarządu ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 299 § 1 k.s.h., powstałe po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, w tym również za koszty sądowe zasądzone w sprawie prowadzonej przeciwko syndykowi, jeżeli pozostają w związku ze stosunkiem prawnym istniejącym w chwili złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Jeśli więc zobowiązania powstaną dopiero po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, ale wynikają z okoliczności istniejących wcześniej, to członek zarządu może ponosić za takie zobowiązania odpowiedzialność.