Blog

Strzeż praw do swojego znaku towarowego

Czasami rejestracja znaku towarowego jest sukcesem samym w sobie, jednak prawdziwa praca dopiero się rozpoczyna. O zarejestrowany znak trzeba dbać i go chronić.

Pierwszym elementem jest wnoszenie opłat za kolejne 10-letnie okresy ochronne, o czym wielu właścicieli znaków zapomina doprowadzając przez to do wygaśnięcia praw do znaku. O terminie tym jest tym łatwiej zapomnieć, że okres pomiędzy poszczególnymi płatnościami jest bardzo długi (przykładowo w wielu firmach w okresie 10 lat dochodzi do wymiany dużej części kadry). W naszej praktyce wiele razy spotykaliśmy się z sytuacjami, gdy okazywało się, że nawet bardzo duży i profesjonalny podmiot zaniedbał tej formalności.

Następnie konieczne jest rzeczywiste używanie znaku w obrocie.

Wreszcie, efektywne korzystanie z ochrony, jaką zapewnia rejestracja znaku powinno polegać na monitorowaniu zgłoszeń późniejszych znaków towarowych, tak aby nie dopuścić do zarejestrowania znaku identycznego lub podobnego do własnego znaku.

Urząd Patentowy RP (od 3 lat) oraz Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (od wielu lat) stosują tzw. sprzeciwowy system rejestracji. Oznacza to, że urzędy nie badają, czy zgłoszony znak towarowy narusza prawa do wcześniejszych znaków towarowych lub inne prawa. W przypadku braku sprzeciwu urząd zarejestruje późniejszy znak towarowy, pomimo iż jest podobny lub nawet identyczny jak znak wcześniejszy.

Dzięki temu, że urzędy nie badają potencjalnych kolizji zgłoszonego znaku ze znakami wcześniejszymi procedura rejestracji – przy braku sprzeciwów – jest znacznie szybsza niż w przypadku poszukiwania przez urząd kolizji ze znakami wcześniejszymi. Jednak ciężar czuwania nad tym, czy inne podmioty nie zgłaszają znaków wkraczających we wcześniejsze prawa należy do samych uprawnionych.

Stąd też tak istotne jest regularne monitorowanie baz znaków towarowych, zwłaszcza, iż termin na złożenie sprzeciwu wynosi tylko 3 miesiące od daty opublikowania zgłoszenia znaku towarowego. Termin ten może wydawać się stosunkowo długi, jednak tylko w przypadku niezwłocznego dowiedzenia się o nowym zgłoszeniu znaku. Przy braku śledzenia baz znaków towarowych bardzo łatwo „przegapić” ten termin.

Sprzeciw może być wniesiony przez uprawnionego do wcześniejszego znaku towarowego lub wcześniejszego prawa majątkowego lub osobistego. Termin 3 miesięcy jest terminem nieprzywracalnym. Jeśli upłynie, można podważać późniejszy znak towarowy w procedurze unieważnienia znaku, jednak jest ona bardziej długotrwała i restrykcyjna niż procedura sprzeciwowa.

Oczywiście znajdując potencjalną kolizję znaku zgłoszonego później z własnym znakiem należy ocenić, czy znaki są identyczne lub podobne, czy dotyczą identycznych lub podobnych towarów i usług (z wyjątkiem znaków renomowanych, których ochrona jest szersza) i czy mogą wprowadzać w błąd. Ewentualnie czy naruszają inne prawa, np. prawa autorskie. Nie każde bowiem podobieństwo znaków będzie stanowiło podstawę do wniesienia sprzeciwu, który będzie skuteczny i zablokuje rejestrację późniejszego znaku.

Zatem nie każde odszukane podobieństwo między znakami powinno się kończyć złożeniem sprzeciwu, istotne jest jednak odnalezienie potencjalnych kolizji i świadoma decyzja, na ile nowo zgłoszony znak stanowi zagrożenie dla własnej marki.